Режим работы:

Прием заказов: c 8:00 до 17:00

(067) 249-75-25; (067) 622-32-22
E-mail: sale@bkbm.ua Skype: sale.bkbm
Телефоны: (067) 249-75-25; (067) 622-32-22
Продукция

Сообщения о проведении собраний акционеров

 

2019 г.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ "БКБМ"

Приватне акціонерне товариство "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 05408059, адреса місцезнаходження 08300, Київська обл., м.Бориспіль, вул.Запорізька, б.16) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – збори), які відбудуться 26.04.2019 р., початок об 14-00 годині за адресою:  Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16 (адміністративна будівля), кімната №1. Реєстрація акціонерів і їх представників відбудеться в день та за місцем проведення зборів - з 13-00 до 13-50. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 22.04.2019 р.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ):

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

– Бібік Віра Михайлівна;

– Кондратюк Вікторія Юріївна.

1.2. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Шалімова Ігоря Володимировича.

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Рудюк Катерину Олексіївну.

3. Розгляд та затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2018 році.

3.2. Заходів за результатами розгляду звіту Правління не здійснювати.

3.3. Роботу Правління Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті  та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

4.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

4.3. Роботу Наглядової ради в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам  діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт і висновок Ревізора Товариства за 2018 рік.

5.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

7.1. Не здійснювати розподіл прибутку Товариства.

7.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Проект рішення:

8.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

8.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: "Про Наглядову раду Товариства", "Про виконавчий орган Товариства", "Про загальні збори Товариства", "Про Ревізійну комісію Товариства". Про визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

9.1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях –  "Про Наглядову раду Товариства", "Про загальні збори Товариства", "Про виконавчий орган Товариства", "Про Ревізійну комісію Товариства".

9.2. Уповноважити Голову правління підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства "Про Наглядову раду Товариства", "Про загальні збори Товариства", "Про виконавчий орган Товариства", "Про Ревізійну комісію Товариства".

10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

11.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради:

Голова Наглядової ради – Терещенко Ольга Юріївна;

Члени Наглядової ради: – Тимошенко Сергій Петрович;

                                               – Гамза Тетяна Олексіївна.

11. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

11.1. Обрати до складу Наглядової ради:

– Терещенко Ольга Юріївна;

– Тимошенко Сергій Петрови;

– Кравченко Тетяна Анатоліївна.

11.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

11.3. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

12.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії:

Голова Ревізійної комісії – Бистра Свiтлана В’ячеславiвна;

Члени Ревізійної комісії: – Протопопова Наталiя Володимирiвна;

                                               – Солов’ян Тетяна Вiкторiвна.

13. Про обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення:

13.1. Обрати до складу Ревізійної комісії:

– Бистра Свiтлана В’ячеславiвна;

– Солов’ян Тетяна Вiкторiвна;

– Смусь Юлія Сергіївна.

13.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

13.3. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

 

14. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2018 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Про уповноваження Голови правління на укладання та підписання таких правочинів.

Проект рішення:

14.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в період з 26.04.2019 р. по 26.04.2020 р. значних правочинів предметом яких є: придбання будь-яких: послуг, продукції, отримання позик та кредитів з метою їх використання у предметі діяльності Товариства, що визначено Статутом, граничною вартістю 96 000 000,00 (дев’яносто шість мільйонів гривень).

14.2. Уповноважити Голову Правління Товариства укласти та підписати необхідні  правочини.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Найменування показника

 

період

звітний, 2018 р.

попередній, 2017 р.

Усього активів

51441

45193

Основні засоби (за залишковою вартістю)

25550

25794

Запаси

8928

3811

Сумарна дебіторська заборгованість

14283

13982

Грошові кошти та їх еквіваленти

176

113

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

5032

4232

Власний капітал

6221

5421

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

217

217

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

59

392

Поточні зобов’язання і забезпечення

45161

39380

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

800

485

Середньорічна кількість акцій (шт.)

41359

41359

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

19,34

11,73

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 25.04.2019 р. у робочі дні в час з 10-00 по 14-00 за адресою 08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16, адміністративна будівля Товариства, кімната №1 звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова правління Товариства Шалімов Ігор Володимирович. Адреса власного  веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://bkbm.ua/. Телефони для довідок (04595) 6-23-86, (04595) 6-44-94.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: 08300, Київська обл., м.Бориспіль, вул.Запорізька, б.16, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або уповноваженого представника; довіреність на право участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства.  Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 18.03.2019 р. загальна кількість простих акцій становить 41 359 штук, кількість голосуючих акцій становить 40 865 штук.

 

2018 г.

 

 

28.12.2018

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ», що відбулись 20 грудня 2018 р.

 

 

ПИТАННЯ №1. Обрання лічильної комісії зборів.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у кількості двох осіб:

– Голова лічильної комісії Бибик Віра Михайлівна;

– Секретар лічильної комісії Кондратюк Вікторія Юріївна.

 

 

ПИТАННЯ №2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів та порядку голосування.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1. Обрати головою позачергових загальних зборів Шалімова Ігоря Володимировича та секретарем – Колесник Юлію Іванівну.

 

 

ПИТАННЯ №3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих та всіх наступних загальних зборах акціонерів Товариства.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих та всіх наступних загальних зборах акціонерів Товариства, якщо інше не буде встановлено законом, або Статутом Товариства:

При реєстрації акціонерів (уповноважених представників акціонерів) для участі у загальних зборах, реєстраційна комісія встановлює особу акціонера (представника) та перевіряє повноваження уповноваженого представника акціонера. Після встановлення особи акціонера (представника) і перевірки повноважень уповноваженого представника, такий акціонер (представник) реєструється для участі у загальних зборах.

При реєстрації акціонерам (представникам) видаються бюлетені для голосування (у тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) за кожним питанням порядку денного загальних зборів, які засвідчуються в момент їх видачі.

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчується шляхом їх підписання представником реєстраційної комісії при видачі зазначених бюлетенів акціонерам (представникам). Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування повинні містити надпис "Бюлетень засвідчується. Представник реєстраційної комісії" та місце для зазначення прізвища, ім'я та по-батькові (скорочено) представника реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку якщо бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня.

 

 

ПИТАННЯ №4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення, надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» Шалімову Ігорю Володимировичу на укладання та підписання даних правочинів (договорів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 25 і більше відсотків вартості активів Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» за даними фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1. Надати попередню згоду на вчинення (укладання та підписання) значних правочинів (протягом одного року з дня прийняття цього рішення) у разі одержання ПрАТ "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»  перемоги за результатами тендеру у закупівлі за предметом: Будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 24 класи (720 учнів) по вул. Погребняка в с. Чубинське Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, з реконструкцією незавершеної будівництвом будівлі амбулаторії під навчально-виробничий корпус школи (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45210000-2 - Будівництво будівель), опублікований на веб порталі державних закупівель «PROZORRO публічні закупівлі» (www.prozorro.gov.ua) з очікуваною вартістю закупівлі 183 749 644,60 грн. з ПДВ, та всіх інших документів, що стосуються процедури закупівлі за даним предметом.

4.2. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» Шалімова Ігоря Володимировича на підписання і подання відповідної тендерної пропозиції, укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів (договорів) (протягом одного року з дня прийняття цього рішення) у разі одержання ПрАТ "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» перемоги за результатами тендеру у закупівлі за предметом: Будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 24 класи (720 учнів) по вул. Погребняка в с. Чубинське Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, з реконструкцією незавершеної будівництвом будівлі амбулаторії під навчально-виробничий корпус школи (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45210000-2 - Будівництво будівель), опублікований на веб порталі державних закупівель «PROZORRO публічні закупівлі» (www.prozorro.gov.ua) з очікуваною вартістю закупівлі 183 749 644,60 грн. з ПДВ, та всіх інших документів, що стосуються процедури закупівлі за даним предметом.

4.3. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (укладання та підписання), які можуть вчинятись Товариством у період з 20.12.2018 року по 20.12.2019 року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме:

- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочинів по придбанню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, газ, товари, машини, обладнання, комплектуючі та інше майно - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини по розпорядженню Товариством об’єктами нерухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини по розпорядженню Товариством об’єктами рухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду інше розпорядження майном), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо придбання Товариством у власність нерухомого майна (договори купівлі – продажу, договори міни, інше придбання), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на надання Товариством грошових коштів (договори позики, договори фінансової допомоги тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо придбання Товариством у власність рухомого майна (договори купівлі – продажу, договори міни, інше придбання) – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) об’єктів нерухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) рухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо замовлення та отримання Товариством проектних робіт, підрядних робіт, будівельних робіт та інших робіт (договори проектування, підряду, генерального підряду та інші), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на замовлення та отримання Товариством послуг (договори про замовлення послуг тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на надання Товариством послуг, виконання Товариством робіт (договори про надання послуг, виконання робіт тощо), сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 700 000 000,00 грн. (сімсот мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо управління нерухомим майном Товариства (передачі в управління нерухомого майна Товариства) - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо отримання Товариством в управління нерухомого майна -  сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини  доручення, комісії, укладені Товариством в якості повіреного сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини доручення, комісії, укладені Товариством в якості довірителя, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо отримання Товариством в орендне користування земельних ділянок, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги) - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб’єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок),

але не обмежуючись даними видами правочинів.

4.4. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» Шалімова Ігоря Володимировича на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів (договорів) що зазначені в пункті 4.3. цього рішення.

 

 

 

14.12.2018

Відповідно до п.п.4) п.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" Приватне акціонерне товариство "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" (ідентифікаційний код 05408059) повідомляє інформацію про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій за станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах що скликаються на 20.12.2018 р.:

за станом на 14.12.2018 р. загальна кількість простих акцій становить 41 359 штук, кількість голосуючих акцій становить 40 865 штук.

04.12.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів"

Приватне акціонерне товариство "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 05408059, адреса місцезнаходження 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, б.16) повідомляє про проведення в порядку передбаченому ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – збори), які відбудуться 20 грудня 2018 року, початок об 14-00 годині за адресою:  Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16 (адміністративна будівля), кімната №1. Реєстрація акціонерів і їх представників відбудеться в день та за місцем проведення зборів - з 13-00 до 13-50. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 14 грудня 2018 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання лічильної комісії зборів.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у кількості двох осіб:

– Голова лічильної комісії Бибик Віра Михайлівна;

– Секретар лічильної комісії Кондратюк Вікторія Юріївна.

2.  Обрання голови, секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів та порядку голосування.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою зборів – Шалімова Ігоря Володимировича.

2.2. Обрати Секретарем зборів – Колесник Юлію Іванівну.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих та всіх наступних загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення:

3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих та всіх наступних загальних зборах акціонерів Товариства, якщо інше не буде встановлено законом, або Статутом Товариства:

При реєстрації акціонерів (уповноважених представників акціонерів) для участі у загальних зборах, реєстраційна комісія встановлює особу акціонера (представника) та перевіряє повноваження уповноваженого представника акціонера. Після встановлення особи акціонера (представника) і перевірки повноважень уповноваженого представника, такий акціонер (представник) реєструється для участі у загальних зборах.

При реєстрації акціонерам (представникам) видаються бюлетені для голосування (у тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) за кожним питанням порядку денного загальних зборів, які засвідчуються в момент їх видачі.

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчується шляхом їх підписання представником реєстраційної комісії при видачі зазначених бюлетенів акціонерам (представникам). Б

Бориспольский комбинат строительных материалов

КОНТАКТЫ:

 • Адрес:
  УкраинаКиевская обл., г.Борисполь,
  08300. ул. Запорожская 16.
 • E-mail:   
  sale@bkbm.ua
 • Телефон:
  +38 (04595) 6-41-01, +38 (044) 209-55-41, 
  +38 (067) 249-75-25, +38 (067) 622-32-22,  
  +38 (093) 143-71-71
 • Факс:
  +38 (04595) 6-41-01, +38 (04595) 6-23-86
 • Skype:
  sale.bkbm