Режим работы:

Прием заказов: c 8:00 до 17:00

(067) 249-75-25; (04595) 6-41-01
E-mail: sale@bkbm.ua Skype: sale.bkbm
Телефоны: (067) 249-75-25; (067) 622-32-22
Продукция

Сообщения о проведении собраний акционеров

2018 г.

Додаток до Протоколу №1 засідання Наглядової ради ПрАТ "БКБМ" від 01.03.2018 року

 

 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства 

«Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»

(код ЄДРПОУ – 05408059)

(м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16)

 

Шановні акціонери!

Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ», повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться

 

27 квітня 2018 року о 14 годині 00 хвилин

за адресою:

08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16 (адміністративна будівля), кімната №1

 

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 13:00 до 13:50

за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів

 

Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів – 23.04.2018 року.

 

Проект порядку денного:

 

1. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії.

Проект рішення «Обрати головою лічильної комісії Бибик Віру Михайлівну, обрати секретарем лічильної комісії Махлай Катерину Віталіївну».

2. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів.

Проект рішення «Обрати головою річних Загальних зборів Шалімова Ігоря Володимировича та секретарем – Гамзу Тетяну Олексіївну».

3. Звіт  Голови  правління  про результати діяльності  Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення «Затвердити Звіт  Голови  правління  про результати діяльності  Товариства за 2017 рік».                               

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.

Проект рішення: «Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік».

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік.

Проект рішення: «Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік».

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік».

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення: «Дивіденди з чистого та нерозподіленого прибутку Товариства за 2017 рік не виплачувати. Прибуток Товариства за 2017 рік залишити у розпорядженні Товариства та направити на розвиток та оновлення матеріально-технічної бази Товариства».

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління.

Проект рішення «Припинити повноваження голови та членів правління Товариства: Голови правління Шалімова Ігоря Володимировича та членів правління Бабій Людмили Миколаївни, Голіяд Олександри Олександрівни». 

9. Затвердження умов договорів з головою та членами Правління та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання договорів з членами Правління.

Проект рішення «Затвердження умов договорів з головою та членами Правління та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання договорів з членами Правління».

10. Про обрання Голови та членів правління Товариства.

Проект рішення «Обрати Правління в новому складі: Голова правління – Шалімов Ігор Володимирович, члени правління – Бабій Людмила Миколаївна, Гаврилюк Анатолій Миколайович».

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Лимаря Андрія Федоровича, Тимошенка Сергія Петровича, Нижниченка Олександра Сергійовича».

12.  Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення  «Обрати Наглядову раду в новому складі: Терещенко Ольги Юріївни, Тимошенка Сергія Петровича, Гамзи Тетяни Олексіївни».

13. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення «Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства договори на виконання обов’язків членів Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі».

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення «Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Бистрої Світлани В’ячеславівни, Протопопової Наталії Володимирівни, Куценко Олени Юріївни».

15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору з членами Ревізійної комісії та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для  підписання договору з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення «Обрати Ревізійну комісію Товариства в новому складі: Бистра Світлана В’ячеславівна, Протопопова Наталія Володимирівна, Солов’ян Тетяна Вікторівна, та затвердити умови договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства. Надати Голові правління Товариства підписати від імені Товариства договори на виконання обов’язків членів Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов’язки на безоплатній основі».

16. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством  протягом одного року, та надання повноважень на укладення таких угод.

Проект рішення: «Схвалити вчинення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством до наступних Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за 2017 рік».

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства:

 

Найменування показника

Період

Звітний

(2017)

Попередній (2016)

Усього активів, тис. грн.

45193

30368

Основні засоби, тис. грн.

38918

22749

Запаси, тис. грн.

3811

8689

Сумарна дебіторська заборгованість, тис. грн.

12299

5713

Грошові кошти та їхні еквіваленти, тис. грн.

113

97

Нерозподілений прибуток, тис. грн.

4232

3747

Власний капітал, тис. грн.

5421

4936

Статутний капітал, тис. грн.

217

217

Довгострокові зобов’язання, тис. грн.

333

611

Поточні зобов’язання, тис. грн.

39380

24762

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

485

348

Середньорічна кількість акцій (шт.)

41359

41359

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

130

111

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

 

11,73

8,41

 

Порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства:

усі акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами у робочі дні з понеділка по п’ятницю у робочий час з 08:00 до 17:00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16, адміністративна будівля ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів», кімната №1.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Товариства Шалімов Ігор Володимирович.

Телефон для довідок: (04595) 6-23-86, (04595) 6-44-94.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://bkbm.ua/.

 

Внесення пропозицій акціонерів Товариства щодо порядку денного:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: 08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

 

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або уповноваженого представника; довіреність на право участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

*Дату та час проведення річних Загальних зборів, проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів затверджено Протоколом №1 засідання Наглядової ради ПрАТ «БКБМ» від 01 березня 2018 року.

 

Наглядова Рада ПрАТ «БКБМ»

 

2017 г.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства  

«Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»

(код платника податків згідно з ЄДРПОУ – 05408059)

(м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16)

 

Шановні акціонери!

Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ», повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться

 

26 квітня 2017 року о 14 годині дня

за адресою:

08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16 (адміністративна будівля)

 

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 13:00 до 13:50

за місцем проведення Загальних зборів акціонерів

 

Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів – станом на 2400 20.04.2017 року

 

Проект порядку денного:

 

 1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати головою Загальних зборів Шалімова Ігоря Володимировича та секретарем – Нижниченка Олександра Сергійовича»;

 1. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії.

Проект рішення: «Обрати головою лічильної комісії Бибик Віру Михайлівну, обрати секретарем лічильної комісії Махлай Катерину Віталіївну»;

 1. Звіт  Голови  правління  про результати діяльності  Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: «Затвердити Звіт  Голови  правління  про результати діяльності  Товариства за 2016 рік»;

 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік

Проект рішення: «Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік»;

 1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.

Проект рішення: «Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік»;

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік»;

 1. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення: «Дивіденди з чистого та нерозподіленого прибутку Товариства за 2016 рік не виплачувати. Прибуток Товариства за 2016 рік залишити у розпорядженні Товариства та направити на розвиток та оновлення матеріально-технічної бази Товариства»;

 1. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством  протягом одного року, та надання повноважень на укладення таких угод.

Проект рішення: «Схвалити вчинення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством до наступних Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за 2016 рік».

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства:

 

Найменування показника

Період

Звітний

(2016)

Попередній (2015)

Усього активів, тис. грн.

30368

17154 

Основні засоби, тис. грн.

22749

16257 

Довгострокові фінансові інвестиції, тис. грн.

 

 -

Запаси, тис. грн.

8689

 6490

Сумарна дебіторська заборгованість, тис. грн.

5713

789 

Грошові кошти та їхні еквіваленти, тис. грн.

97

 31

Нерозподілений прибуток, тис. грн.

3747

 3399

Власний капітал, тис. грн.

4936

 4588

Статутний капітал, тис. грн.

217

 217

Довгострокові зобов’язання, тис. грн.

611

 972

Поточні зобов’язання, тис. грн.

24762

 11535

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

348

 330

Середньорічна кількість акцій (шт.)

41359

 41359

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду, тис. грн.

 

 -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

111

 80

 

Порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства:

Усі акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами у робочі дні з понеділка по п’ятницю у робочий час з 08:00 до 17:00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16, адміністративна будівля ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів».

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  голова правління Товариства Шалімов Ігор Володимирович.

Телефон для довідок: (04595) 6-23-86, (04595) 6-44-94

 

Внесення пропозицій акціонерів Товариства щодо порядку денного:

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера Товариства, який її вносить, кількості і типу належних йому акцій та змісту пропозиції. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно мати документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів Товариства додатково – довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

_______________________________________________________________________________________________

*Дату та час проведення загальних зборів, проект порядку денного Загальних зборів акціонерів затверджено протоколом Наглядової ради № 1/17 від 15 березня 2017 року.

 

 

21.03.2017 року

 

Наглядова Рада ПрАТ «БКБМ»

2016 г.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства  

«Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»

(код платника податків згідно з ЄДРПОУ – 05408059)

(м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16)

 

Шановні акціонери!

Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ», повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться

 

26 квітня 2016 року о 14 годині дня

за адресою:

08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16 (адміністративна будівля)

 

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 13:00 до 13:50

за місцем проведення Загальних зборів акціонерів

 

Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів – станом на 2400 20.04.2016 року

 

Порядок денний:

 

 1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів;
 2. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії;
 3. Звіт  Голови  правління  про результати діяльності  Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту;
 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік;
 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік;
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік;
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства;
 8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Правління в зв’язку зі спливом терміну повноважень;
 9. Затвердження умов договорів з головою та членами Правління та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання договорів з членами Правління;
 10. Про обрання Голови та членів правління Товариства;
 11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради в зв’язку зі спливом терміну повноважень;
 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання договорів з членами Наглядової ради;
 13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства в зв’язку зі спливом терміну повноважень;
 14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору з членами Ревізійної комісії та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для  підписання договору з членами Ревізійної комісії;
 15. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством  протягом одного року, та надання повноважень на укладення таких угод.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства:

 

Найменування показника

Період

Звітний

(2015)

Попередній (2014)

Усього активів, тис. грн.

17154 

10133

Основні засоби, тис. грн.

16257 

13532

Довгострокові фінансові інвестиції, тис. грн.

 -

-

Запаси, тис. грн.

 6490

1051

Сумарна дебіторська заборгованість, тис. грн.

789 

971

Грошові кошти та їхні еквіваленти, тис. грн.

 31

81

Нерозподілений прибуток, тис. грн.

 3399

3069

Власний капітал, тис. грн.

 4588

4258

Статутний капітал, тис. грн.

 217

217

Довгострокові зобов’язання, тис. грн.

 972

-

Поточні зобов’язання, тис. грн.

 11535

5871

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

 330

279

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 41359

41359

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 -

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду, тис. грн.

 -

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

 80

84

 

Порядок ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами (документами, пов’язаними з порядком деннім Загальних зборів акціонерів Товариства), з яким вони можуть ознайомитися під час підготов

Бориспольский комбинат строительных материалов

КОНТАКТЫ:

 • Адрес:
  УкраинаКиевская обл., г.Борисполь,
  08300. ул. Запорожская 16.
 • E-mail:   
  sale@bkbm.ua
 • Телефон:
  +38 (04595) 6-41-01, +38 (044) 209-55-41, 
  +38 (067) 249-75-25, +38 (067) 622-32-22,  
  +38 (093) 143-71-71
 • Факс:
  +38 (04595) 6-41-01, +38 (04595) 6-23-86
 • Skype:
  sale.bkbm