Your Cart

Акціонерам

Повідомлення про проведення зборів акціонерів

2021 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ  ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів"

Підписано ЄЦП (Завантажити)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ "БКБМ"

Приватне акціонерне товариство "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 05408059, адреса місцезнаходження 08300, Київська обл., м.Бориспіль, вул.Запорізька, б.16) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – збори), які відбудуться 26.04.2021 р., початок об 14-00 годині за адресою:  Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16 (адміністративна будівля), кімната №1. Реєстрація акціонерів і їх представників відбудеться в день та за місцем проведення зборів - з 13-00 до 13-50. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 20.04.2021 р.


ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ):

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

– Бибик Віра Михайлівна;

– Буденна Віта Валеріївна.

1.2. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Шалімова Ігоря Володимировича.

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Бабаєву Ельміру Фазідінівну.

3. Розгляд та затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2020 році.

3.2. Заходів за результатами розгляду звіту Правління не здійснювати.

3.3. Роботу Правління Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті  та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2020 року. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

4.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

4.3. Роботу Наглядової ради в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам  діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт і висновок Ревізора Товариства за 2020 рік.

5.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2020 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

7.1. Не здійснювати розподіл прибутку Товариства.

7.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління.

Проект рішення:

8.1. Припинити повноваження Голови та членів Правління:

– Голова правлiння Шалiмов Iгор Володимирович;

– Члени Правлiння: Бабiй Людмила Миколаївна, Гаврилюк Анатолiй Миколайович.


9. Про обрання Голови та членів правління Товариства.

Проект рішення:

9.1. Обрати Правління з початком  повноважень з 26.04.2021 року включно, терміном на 3 (три) роки у такому складі:

– Голова правлiння Шалiмов Iгор Володимирович;

– Члени Правлiння: Бабiй Людмила Миколаївна, Гаврилюк Анатолiй Миколайович.


10. Затвердження умов договорів з головою та членами Правління та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання договорів з членами Правління.

Проект рішення:

10.1. Затвердити умови договорів з головою та членами Правління та встановити розмір винагороди членів та Голови Правління. Надати Голові Правління Товариства повноваження підписати від імені Товариства договори з членами Правління. Надати акціонеру Шалімову Володимиру Іллічу повноваження підписати від імені Товариства договір з Головою Правління Товариства.

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення, надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" Шалімову Ігорю Володимировичу на укладання та підписання даних правочинів (договорів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 25 і більше відсотків вартості активів Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" за даними фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

11.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (укладання та підписання), які можуть вчинятись Товариством у період з 27.04.2021 року по 26.04.2022 року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік, а саме:

- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочинів по придбанню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, газ, товари, машини, обладнання, комплектуючі та інше майно - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини по розпорядженню Товариством об’єктами нерухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини по розпорядженню Товариством об’єктами рухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду інше розпорядження майном), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини щодо придбання Товариством у власність нерухомого майна (договори купівлі – продажу, договори міни, інше придбання), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на надання Товариством грошових коштів (договори позики, договори фінансової допомоги тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини щодо придбання Товариством у власність рухомого майна (договори купівлі – продажу, договори міни, інше придбання) – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) об’єктів нерухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) рухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини щодо замовлення та отримання Товариством проектних робіт, підрядних робіт, будівельних робіт та інших робіт (договори проектування, підряду, генерального підряду та інші), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на замовлення та отримання Товариством послуг (договори про замовлення послуг тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на надання Товариством послуг, виконання Товариством робіт (договори про надання послуг, виконання робіт тощо), сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини щодо управління нерухомим майном Товариства (передачі в управління нерухомого майна Товариства) - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини щодо отримання Товариством в управління нерухомого майна -  сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини  доручення, комісії, укладені Товариством в якості повіреного сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини доручення, комісії, укладені Товариством в якості довірителя, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини щодо отримання Товариством в орендне користування земельних ділянок, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги) - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб’єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

але не обмежуючись даними видами правочинів.

11.2. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" Шалімова Ігоря Володимировича на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів (договорів), що зазначені в пункті 11.1. цього рішення.

11.3. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" Шалімова Ігоря Володимировича на підписання і подання відповідної тендерної пропозиції, укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів (договорів), що зазначені у пункті 11.1 цього рішення, у разі проведення процедур публічних закупівель по ним.


12. Прийняття рішення про внесення до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступні види економічної діяльності:

- 42.11: Будівництво доріг і автострад;

- 43.21: Електромонтажні роботи;

- 43.22: Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

Проект рішення:

12.1 Внести до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступні види економічної діяльності:

- 42.11: Будівництво доріг і автострад;

- 43.21: Електромонтажні роботи;

- 43.22: Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

12.2. Надати Голові Правління Товариства повноваження підписати від імені Товариства всі необхідні документи для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.


ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Найменування показника


період

звітний, 2020 р.

попередній, 2019 р.

Усього активів

56 608

59 008

Основні засоби (за залишковою вартістю)

32 794

25 174

Запаси

5 638

3135

Сумарна дебіторська заборгованість

15 812

25 505

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 134

1 328

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

7 168

6 035

Власний капітал

8 357

7 224

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

217

217

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

59

59

Поточні зобов’язання і забезпечення

48 192

51 725

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1 133

1 003

Середньорічна кількість акцій (шт.)

41 359

41 359

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

27,39

24,25


Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів до дати проведення зборів у робочі дні в час з 10-00 по 14-00 за адресою 08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16, адміністративна будівля Товариства, кімната №1 звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова правління Товариства Шалімов Ігор Володимирович. Адреса власного  веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://bkbm.ua/. Телефони для довідок (04595) 6-23-86, (04595) 6-44-94.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: 08300, Київська обл., м.Бориспіль, вул.Запорізька, б.16, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

– акціонер – документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо);

– представник акціонера – фізичної чи юридичної особи повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах (довіреність); керівник акціонера – юридичної особи додатково надає належним чином завірені копії документів, що підтверджують його повноваження (виписка з ЄДР, наказ, протокол).

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах  Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в тому числі за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 15.03.2021 р. загальна кількість простих акцій становить 41 359 штук, кількість голосуючих акцій становить 40 865 штук.

2020 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ  ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів"

Підписано ЄЦП (Завантажити)

 

Приватне акціонерне товариство "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 05408059, адреса місцезнаходження 08300, Київська обл., м.Бориспіль, вул.Запорізька, б.16) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – збори), які відбудуться 22.09.2020 р., початок об 14-00 годині за адресою:  Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16 (адміністративна будівля), кімната №1. Реєстрація акціонерів і їх представників відбудеться в день та за місцем проведення зборів - з 13-00 до 13-50. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 16.09.2019 р.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ):

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

– Бибик Віра Михайлівна;

– Васильчук Катерина Ігорівна.

1.2. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Шалімова Ігоря Володимировича.

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Дзюбу Григорія Володимировича.

3. Розгляд та затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2019 році.

3.2. Заходів за результатами розгляду звіту Правління не здійснювати.

3.3. Роботу Правління Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті  та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

4.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

4.3. Роботу Наглядової ради в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам  діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт і висновок Ревізора Товариства за 2019 рік.

5.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

7.1. Не здійснювати розподіл прибутку Товариства.

7.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Найменування показника

 

період

звітний, 2019 р.

попередній, 2018 р.

Усього активів

59008

51441

Основні засоби (за залишковою вартістю)

25174

25550

Запаси

3135

8928

Сумарна дебіторська заборгованість

25505

14283

Грошові кошти та їх еквіваленти

1328

176

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

6035

5032

Власний капітал

7224

6221

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

217

217

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

59

59

Поточні зобов’язання і забезпечення

51725

45161

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1003

800

Середньорічна кількість акцій (шт.)

41359

41359

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

24,25

19,34

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 21.09.2020 р. у робочі дні в час з 10-00 по 14-00 за адресою 08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16, адміністративна будівля Товариства, кімната №1 звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова правління Товариства Шалімов Ігор Володимирович. Адреса власного  веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://bkbm.ua/. Телефони для довідок (04595) 6-23-86, (04595) 6-44-94.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: 08300, Київська обл., м.Бориспіль, вул.Запорізька, б.16, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

– акціонер – документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо);

– представник акціонера – фізичної чи юридичної особи повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах (довіреність); керівник акціонера - юридичної особи додатково надає належним чином завірені копії документів, що підтверджують його повноваження (виписка з ЄДР, наказ, протокол).

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах  Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в тому числі за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 18.08.2020 р. загальна кількість простих акцій становить 41 359 штук, кількість голосуючих акцій становить 40 865 штук.

 

2020 р.

Відповідно до п.п.4) п.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" Приватне акціонерне товариство "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" (ідентифікаційний код 05408059) повідомляє інформацію про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій за станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах що скликаються на 03.08.2020 р.:

за станом на 28.07.2020 р. загальна кількість простих акцій становить 41 359 штук, кількість голосуючих акцій становить 40 865 штук.

Підписано ЄЦП (Завантажити)

 


2020 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів"

Підписано ЄЦП (Завантажити)

 

 

Приватне акціонерне товариство "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 05408059, адреса місцезнаходження 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, б.16) повідомляє про проведення в порядку передбаченому ч.5 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – збори), які відбудуться 03 серпня 2020 року, початок об 10-00 годині за адресою:  Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16 (адміністративна будівля), кімната №1. Реєстрація акціонерів і їх представників відбудеться в день та за місцем проведення зборів - з 09-00 до 09-50. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 28 липня 2020 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у кількості двох осіб:

– Голова лічильної комісії Бибик Віра Михайлівна;

– Секретар лічильної комісії Васильчук Катерина Ігорівна.

1.2. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

2.  Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою зборів – Шалімова Ігоря Володимировича.

2.2. Обрати Секретарем зборів – Дзюбу Григорія Володимировича.

3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення, надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" Шалімову Ігорю Володимировичу на укладання та підписання даних правочинів (договорів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 25 і більше відсотків вартості активів Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" за даними фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Проект рішення:

3.1. Надати попередню згоду на вчинення (укладання та підписання) значних правочинів (протягом одного року з дня прийняття цього рішення) у разі одержання ПрАТ "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" перемоги за результатами тендеру у закупівлі за предметом: Будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 24 класи (720 учнів) по вул.Погребняка в с.Чубинське Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, з реконструкцією незавершеної будівлі амбулаторії під навчально-виробничий корпус школи (Код ДК 021:2015 - 45210000-2 - Будівництво будівель; ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013), опублікований на веб порталі державних закупівель "PROZORRO публічні закупівлі" (www.prozorro.gov.ua) з очікуваною вартістю закупівлі 223 684 617,60 грн. з ПДВ, та всіх інших документів, що стосуються процедури закупівлі за даним предметом.

3.2. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" Шалімова Ігоря Володимировича на підписання і подання відповідної тендерної пропозиції, укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів (договорів) (протягом одного року з дня прийняття цього рішення) у разі одержання ПрАТ "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" перемоги за результатами тендеру у закупівлі за предметом: Будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 24 класи (720 учнів) по вул.Погребняка в с.Чубинське Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, з реконструкцією незавершеної будівництвом будівлі амбулаторії під навчально-виробничий корпус школи (Код ДК 021:2015 - 45210000-2 - Будівництво будівель; ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013), опублікований на веб порталі державних закупівель "PROZORRO публічні закупівлі" (www.prozorro.gov.ua) з очікуваною вартістю закупівлі 223 684 617,60 грн. з ПДВ, та всіх інших документів, що стосуються процедури закупівлі за даним предметом.

3.3. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (укладання та підписання), які можуть вчинятись Товариством у період з 03.08.2020 року по 02.08.2021 року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, а саме:

- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочинів по придбанню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, газ, товари, машини, обладнання, комплектуючі та інше майно - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини по розпорядженню Товариством об’єктами нерухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини по розпорядженню Товариством об’єктами рухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду інше розпорядження майном), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо придбання Товариством у власність нерухомого майна (договори купівлі – продажу, договори міни, інше придбання), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на надання Товариством грошових коштів (договори позики, договори фінансової допомоги тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо придбання Товариством у власність рухомого майна (договори купівлі – продажу, договори міни, інше придбання) – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) об’єктів нерухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) рухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо замовлення та отримання Товариством проектних робіт, підрядних робіт, будівельних робіт та інших робіт (договори проектування, підряду, генерального підряду та інші), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на замовлення та отримання Товариством послуг (договори про замовлення послуг тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на надання Товариством послуг, виконання Товариством робіт (договори про надання послуг, виконання робіт тощо), сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 700 000 000,00 грн. (сімсот мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо управління нерухомим майном Товариства (передачі в управління нерухомого майна Товариства) - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо отримання Товариством в управління нерухомого майна -  сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини  доручення, комісії, укладені Товариством в якості повіреного сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини доручення, комісії, укладені Товариством в якості довірителя, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо отримання Товариством в орендне користування земельних ділянок, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги) - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб’єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок),

але не обмежуючись даними видами правочинів.

3.4. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" Шалімова Ігоря Володимировича на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів (договорів), що зазначені в пункті 3.3. цього рішення.

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 08.08.2019 р. у робочі дні в час з 08-00 по 17-00 за адресою 08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16, адміністративна будівля ПрАТ "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів", кімната №1 звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Товариства Шалімов Ігор Володимирович. Адреса власного  веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://bkbm.ua/. Телефон для довідок (04595) 6-23-86, (04595) 6-44-94.

Оскільки повідомлення про скликання  позачергових загальних зборів здійснюється за скороченою процедурою (не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення) в порядку встановленого частиною 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства",  порядок денний загальних зборів затверджено Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів. В зв'язку з цим акціонери не мають права вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або уповноваженого представника; довіреність на право участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства.  Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 13.07.2020 р. загальна кількість простих акцій становить 41359 штук, кількість голосуючих акцій становить 40865 штук.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДКЛАДЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Підписано ЄЦП (Завантажити)

 

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" щодо проведення річних загальних зборів, що скликаються на 27.04.2020 р. повідомляє наступне:

Відповідно до обмежувальних заходів, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 р. "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (із змінами та доповненнями), забороняється (зокрема) проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування (...).

Таким чином, відповідно до зазначеної постанови, проведення річних загальних зборів що скликаються на 27.04.2020 р., заборонено і відкладається на невизначений термін.

Відповідно до п.10 Розділу XVII. "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" закону України "Про акціонерні товариства" (із змінами внесеними Законом України від 30 березня 2020 року N 540-IX): тимчасово, у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), норми статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо строків проведення річних загальних зборів акціонерів не застосовуються у 2020 році. Річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

У разі, якщо в силу дії обмежувальних заходів у зв'язку з дією карантину на території України, є неможливим проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому Законом "Про акціонерні товариства", загальні збори акціонерів можуть бути проведені дистанційно в порядку та строки, визначені тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Зазначаємо, що річні загальні збори за результатами 2019 р. будуть проведені в загальному порядку у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину.

Про скликання річних загальних зборів акціонери будуть повідомлені додатково, в порядку визначеному чинним законодавством.

2020 р.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ "БКБМ"

Підписано ЄЦП (Завантажити)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ "БКБМ"

Приватне акціонерне товариство "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 05408059, адреса місцезнаходження 08300, Київська обл., м.Бориспіль, вул.Запорізька, б.16) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – збори), які відбудуться 27.04.2020 р., початок об 14-00 годині за адресою:  Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16 (адміністративна будівля), кімната №1. Реєстрація акціонерів і їх представників відбудеться в день та за місцем проведення зборів - з 13-00 до 13-50. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 21.04.2019 р.

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ):

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

– Бибик Віра Михайлівна;

– Васильчук Катерина Ігорівна.

1.2. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Шалімова Ігоря Володимировича.

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Дзюбу Григорія Володимировича.

3. Розгляд та затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2019 році.

3.2. Заходів за результатами розгляду звіту Правління не здійснювати.

3.3. Роботу Правління Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті  та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

4.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

4.3. Роботу Наглядової ради в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам  діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт і висновок Ревізора Товариства за 2019 рік.

5.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

7.1. Не здійснювати розподіл прибутку Товариства.

7.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2019 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Про уповноваження Голови правління на укладання та підписання таких правочинів.

Проект рішення:

8.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів (укладання та підписання), які можуть вчинятись Товариством у період з з 27.04.2020 р. по 27.04.2021 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, а саме:

- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочинів по придбанню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, газ, товари, машини, обладнання, комплектуючі та інше майно - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини по розпорядженню Товариством об’єктами нерухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини по розпорядженню Товариством об’єктами рухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду інше розпорядження майном), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо придбання Товариством у власність нерухомого майна (договори купівлі – продажу, договори міни, інше придбання), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на надання Товариством грошових коштів (договори позики, договори фінансової допомоги тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо придбання Товариством у власність рухомого майна (договори купівлі – продажу, договори міни, інше придбання) – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) об’єктів нерухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) рухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо замовлення та отримання Товариством проектних робіт, підрядних робіт, будівельних робіт та інших робіт (договори проектування, підряду, генерального підряду та інші), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на замовлення та отримання Товариством послуг (договори про замовлення послуг тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на надання Товариством послуг, виконання Товариством робіт (договори про надання послуг, виконання робіт тощо), сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 700 000 000,00 грн. (сімсот мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо управління нерухомим майном Товариства (передачі в управління нерухомого майна Товариства) - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо отримання Товариством в управління нерухомого майна -  сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини  доручення, комісії, укладені Товариством в якості повіреного сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини доручення, комісії, укладені Товариством в якості довірителя, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо отримання Товариством в орендне користування земельних ділянок, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги) - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб’єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок), але не обмежуючись даними видами правочинів.

8.2. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" Шалімова Ігоря Володимировича на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів (договорів), що зазначені в пункті 8.1. цього рішення.

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Найменування показника

 

 

період

звітний, 2019 р.

попередній, 2018 р.

Усього активів

59008

51441

Основні засоби (за залишковою вартістю)

25174

25550

Запаси

3135

8928

Сумарна дебіторська заборгованість

25505

14283

Грошові кошти та їх еквіваленти

1328

176

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

6035

5032

Власний капітал

7224

6221

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

217

217

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

59

59

Поточні зобов’язання і забезпечення

51725

45161

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1003

800

Середньорічна кількість акцій (шт.)

41359

41359

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

24,25

19,34

 

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 26.04.2020 р. у робочі дні в час з 10-00 по 14-00 за адресою 08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16, адміністративна будівля Товариства, кімната №1 звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова правління Товариства Шалімов Ігор Володимирович. Адреса власного  веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://bkbm.ua/. Телефони для довідок (04595) 6-23-86, (04595) 6-44-94.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: 08300, Київська обл., м.Бориспіль, вул.Запорізька, б.16, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

– акціонер – документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо);

– представник акціонера – фізичної чи юридичної особи повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах (довіреність); керівник акціонера - юридичної особи додатково надає належним чином завірені копії документів, що підтверджують його повноваження (виписка з ЄДР, наказ, протокол).

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах  Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в тому числі за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 23.03.2020 р. загальна кількість простих акцій становить 41 359 штук, кількість голосуючих акцій становить 40 865 штук.

2019 р.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Підписано ЄЦП (Завантажити)

 

Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів"

Приватне акціонерне товариство "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 05408059, адреса місцезнаходження 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, б.16) повідомляє про проведення в порядку передбаченому ч.5 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – збори), які відбудуться 09 серпня 2019 року, початок об 10-00 годині за адресою:  Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16 (адміністративна будівля), кімната №1. Реєстрація акціонерів і їх представників відбудеться в день та за місцем проведення зборів - з 09-00 до 09-50. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 05 серпня 2019 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у кількості двох осіб:

– Голова лічильної комісії Бибик Віра Михайлівна;

– Секретар лічильної комісії Кондратюк Вікторія Юріївна.

1.2. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

2.  Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою зборів – Шалімова Ігоря Володимировича.

2.2. Обрати Секретарем зборів – Бабій Людмилу Миколаївну.

3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення, надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" Шалімову Ігорю Володимировичу на укладання та підписання даних правочинів (договорів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 25 і більше відсотків вартості активів Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" за даними фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

3.1. Надати попередню згоду на вчинення (укладання та підписання) значних правочинів (протягом одного року з дня прийняття цього рішення) у разі одержання ПрАТ "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" перемоги за результатами тендеру у закупівлі за предметом: Будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральній, 3 в с. Гора Бориспільського району Київської області (Код ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 45210000-2 - Будівництво будівель), опублікований на веб порталі державних закупівель "PROZORRO публічні закупівлі" (www.prozorro.gov.ua) з очікуваною вартістю закупівлі 163 191 611,00 грн. з ПДВ, та всіх інших документів, що стосуються процедури закупівлі за даним предметом.

3.2. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" Шалімова Ігоря Володимировича на підписання і подання відповідної тендерної пропозиції, укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів (договорів) (протягом одного року з дня прийняття цього рішення) у разі одержання ПрАТ "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" перемоги за результатами тендеру у закупівлі за предметом: Будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральній, 3 в с. Гора Бориспільського району Київської області (Код ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 45210000-2 - Будівництво будівель), опублікований на веб порталі державних закупівель "PROZORRO публічні закупівлі" (www.prozorro.gov.ua) з очікуваною вартістю закупівлі 163 191 611,00 грн. з ПДВ, та всіх інших документів, що стосуються процедури закупівлі за даним предметом.

3.3. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (укладання та підписання), які можуть вчинятись Товариством у період з 09.08.2019 року по 08.08.2020 року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме:

- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочинів по придбанню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, газ, товари, машини, обладнання, комплектуючі та інше майно - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини по розпорядженню Товариством об’єктами нерухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини по розпорядженню Товариством об’єктами рухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду інше розпорядження майном), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо придбання Товариством у власність нерухомого майна (договори купівлі – продажу, договори міни, інше придбання), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на надання Товариством грошових коштів (договори позики, договори фінансової допомоги тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо придбання Товариством у власність рухомого майна (договори купівлі – продажу, договори міни, інше придбання) – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) об’єктів нерухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) рухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо замовлення та отримання Товариством проектних робіт, підрядних робіт, будівельних робіт та інших робіт (договори проектування, підряду, генерального підряду та інші), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на замовлення та отримання Товариством послуг (договори про замовлення послуг тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на надання Товариством послуг, виконання Товариством робіт (договори про надання послуг, виконання робіт тощо), сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 700 000 000,00 грн. (сімсот мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо управління нерухомим майном Товариства (передачі в управління нерухомого майна Товариства) - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо отримання Товариством в управління нерухомого майна -  сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини  доручення, комісії, укладені Товариством в якості повіреного сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини доручення, комісії, укладені Товариством в якості довірителя, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо отримання Товариством в орендне користування земельних ділянок, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги) - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб’єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок),

але не обмежуючись даними видами правочинів.

3.4. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" Шалімова Ігоря Володимировича на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів (договорів), що зазначені в пункті 3.3. цього рішення.

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 08.08.2019 р. у робочі дні в час з 08-00 по 17-00 за адресою 08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16, адміністративна будівля ПрАТ "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів", кімната №1 звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Товариства Шалімов Ігор Володимирович. Адреса власного  веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://bkbm.ua/. Телефон для довідок (04595) 6-23-86, (04595) 6-44-94.

Оскільки повідомлення про скликання  позачергових загальних зборів здійснюється за скороченою процедурою (не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення) в порядку встановленого частиною 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства",  порядок денний загальних зборів затверджено Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів. В зв'язку з цим акціонери не мають права вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або уповноваженого представника; довіреність на право участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства.  Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 22.07.2019 р. загальна кількість простих акцій становить 41359 штук, кількість голосуючих акцій становить 40865 штук.

2019 р.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ "БКБМ"

Приватне акціонерне товариство "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 05408059, адреса місцезнаходження 08300, Київська обл., м.Бориспіль, вул.Запорізька, б.16) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – збори), які відбудуться 26.04.2019 р., початок об 14-00 годині за адресою:  Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16 (адміністративна будівля), кімната №1. Реєстрація акціонерів і їх представників відбудеться в день та за місцем проведення зборів - з 13-00 до 13-50. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 22.04.2019 р.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ):

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

– Бібік Віра Михайлівна;

– Кондратюк Вікторія Юріївна.

1.2. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Шалімова Ігоря Володимировича.

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Рудюк Катерину Олексіївну.

3. Розгляд та затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2018 році.

3.2. Заходів за результатами розгляду звіту Правління не здійснювати.

3.3. Роботу Правління Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті  та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

4.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

4.3. Роботу Наглядової ради в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам  діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт і висновок Ревізора Товариства за 2018 рік.

5.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

7.1. Не здійснювати розподіл прибутку Товариства.

7.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Проект рішення:

8.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

8.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: "Про Наглядову раду Товариства", "Про виконавчий орган Товариства", "Про загальні збори Товариства", "Про Ревізійну комісію Товариства". Про визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

9.1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях –  "Про Наглядову раду Товариства", "Про загальні збори Товариства", "Про виконавчий орган Товариства", "Про Ревізійну комісію Товариства".

9.2. Уповноважити Голову правління підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства "Про Наглядову раду Товариства", "Про загальні збори Товариства", "Про виконавчий орган Товариства", "Про Ревізійну комісію Товариства".

10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

11.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради:

Голова Наглядової ради – Терещенко Ольга Юріївна;

Члени Наглядової ради: – Тимошенко Сергій Петрович;

                                               – Гамза Тетяна Олексіївна.

11. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

11.1. Обрати до складу Наглядової ради:

– Терещенко Ольга Юріївна;

– Тимошенко Сергій Петрови;

– Кравченко Тетяна Анатоліївна.

11.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

11.3. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

12.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії:

Голова Ревізійної комісії – Бистра Свiтлана В’ячеславiвна;

Члени Ревізійної комісії: – Протопопова Наталiя Володимирiвна;

                                               – Солов’ян Тетяна Вiкторiвна.

13. Про обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення:

13.1. Обрати до складу Ревізійної комісії:

– Бистра Свiтлана В’ячеславiвна;

– Солов’ян Тетяна Вiкторiвна;

– Смусь Юлія Сергіївна.

13.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

13.3. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

 

14. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2018 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Про уповноваження Голови правління на укладання та підписання таких правочинів.

Проект рішення:

14.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в період з 26.04.2019 р. по 26.04.2020 р. значних правочинів предметом яких є: придбання будь-яких: послуг, продукції, отримання позик та кредитів з метою їх використання у предметі діяльності Товариства, що визначено Статутом, граничною вартістю 96 000 000,00 (дев’яносто шість мільйонів гривень).

14.2. Уповноважити Голову Правління Товариства укласти та підписати необхідні  правочини.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Найменування показника